Установчі документи закладу

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад «Мізяківсько-Хутірський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ ст.- дошкільний навчальний заклад  Вінницької  району Вінницької області» – це комунальний  заклад, створений в результаті реорганізації шляхом перетворення згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994р. № 228,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 778,  «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305,  Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №306, розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 07 квітня 2015р. 142  та є у спільній власності територіальних громад сіл і селищ Вінницького району.

Організаційно-правова форма  відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання  -  комунальна  організація (установа,заклад).

1.2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу:

Поштовий індекс 23213
Вінницька область
Вінницький район
село Мізяківські Хутори
вулиця Центральна,22
№ телефону 58-21-14

1.3. Навчально-виховний комплекс (далі НВК) є юридичною особою, має ідентифікаційний номер, печатку, штамп. 

1.4. Засновником  НВК є:  Вінницька районна рада ( далі – Засновник ). 

1.5.НВК заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району.

1.6. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, базової та  загальної середньої освіти. 

1.7. Головним завданням НВК є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; - виховання в учнів, вихованців поваги до Конституції України, державних

символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів, вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, вихованців;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

1.8. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний заклад України,  Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад»,  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом. 1.10. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності ;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У НВК визначена українська мова навчання.

1.12. НВК має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального, матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 

 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. В НВК створюються і функціонують: методичні об’єднання вихователів дошкільної групи та вчителів початкових класів, класних керівників, творчі групи вчителів-предметників, психолого-педагогічний семінар, семінари-тренінги інші форми методичної роботи.

1.14. Медичне обслуговування учнів, вихованців та відповідні умови для  його організації забезпечуються Вінницьким районним МЦ ПМСД та Мізяківсько-Хутірською дільничною лікарнею.

1.15. Організація харчування дітей дошкільних груп та  учнів здійснюється відповідно чинного законодавства. Для дітей дошкільного віку встановлено  4-х разове харчування.

1.16. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Комплектування дошкільних груп

2.1.1.Заклад розрахований на 366  місць.

2.1.2. НВК має одновікові та різновікові групи загального розвитку.

2.1.3. У НВК функціонують групи денного перебування.

2.1.4. Кількість дітей   в  групах становить : дошкільні – 50 дітей.

2.1.5. Для  зарахування  дитини  в  дошкільні групи

необхідно надати: медичну довідку про стан здоров'я дитини,  медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини, документ для встановлення батьківської плати.

2.1.6. За дитиною дошкільного віку зберігається місце в НВК у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, хвороби або відпустки матері,  на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

2.1.8. Відрахування дітей з дошкільного віку з НВК може здійснюватись на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини; за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;  при  невиконанні батьками угоди між дошкільним закладом і батьками (якщо така угода існує); коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця; у разі невнесення плати за харчування дитини протягом 2-х місяців після встановленого терміну.

2.1.9. Адміністрація зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

2.1.10. НВК здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 

2.2. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів роботи навчального закладу. В плані роботи відображається найголовніші питання діяльності НВК.

План роботи затверджується радою НВК.

2.3. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН України.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини  і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план затверджується радою НВК і погоджується відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклади  уроків ( щоденний, тижневий) та режим роботи ( щоденний, річний).

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК працюють  за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 2.5. НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення, складання державної підсумкової атестації екстерном відповідно до положень, затверджених МОН України.

2.6. Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом  директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, документів про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року  навчання до іншого навчального закладу.  Переведення учнів до іншого навчального закладу  здійснюється  за наявності особової справи учня встановленого зразка.

У разі, якщо батьки або особи, що їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються відправляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

2.7. У школі І - ІІІ ступенів навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація НВК зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Рішення про відрахування із НВК дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації  такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри), а також тижневе навантаження дітей дошкільного віку та режим роботи встановлюються  в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і  закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень для роботи в новому навчальному році. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з вересня по грудень, другий  з січня по травень.               

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.13. За погодженням  відділом освіти Вінницької  районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов запроваджується гнучкий графік канікул . Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.14.Дошкільні групи НВК працюють:

- за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин;

- вихідні дні субота, неділя,  святкові тощо;

- щоденний графік роботи: початок о 7.30 годині, закінчення о 18.00 годині.

2.15. Тривалість  уроків у НВК становить; у 1 класі - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин . Зміна тривалості уроку допускається за погодженням з відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації

та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Для учнів 5 - 11-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.).

2.16. У НВК встановлюється така тривалість перерви між заняттями і уроками: у дошкільному навчальному закладі - 5-10 хвилин, у школі - перша, третя і п’ята перерви - 10 хвилин, друга і четверта - 20 хвилин.

2.17. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом занять, уроків, які складаються відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий  режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в НВК проводяться індивідуальні,  групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Дітям дошкільного віку, учням 1 класу домашні завдання не задаються.

2.19. В НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ( вихованців) НВК визначаються  МОН України. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

НВК може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом  їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок  проведення державної підсумкової атестації визначаються

Положенням про державну підсумкову атестацію учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється  МОН України  та МОЗ України.

2.21. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.22. За результатами навчання учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченню початкової школи – табель успішності;

по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.23. Випускникам 9, 11- х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.24. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних  закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

У разі вибуття учня з населеного пункту чи переходу учня до іншого навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.25. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім береться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня  з української мови, читання, математики.

2.26. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.27. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 - 8, 10-х класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам основної школи видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН  України.

2.28. За успіхи у навчанні  для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

нагородження почесними грамотами, подяки, екскурсійні поїздки, занесення фотографії на Дошку пошани та встановлюються стипендії і премії.

2.29. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв та атестатів, додатків до свідоцтв та атестатів, похвальних листів здійснюється МОН України, Департаментом освіти і науки  облдержадміністрації, відділом освіти Вінницької  районної державної адміністрації.

 

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:
діти дошкільного віку (вихованці);
учні;
керівники ;
педагогічні працівники;
помічники вихователів;
бібліотекар ;

психолог;
інші спеціалісти;

батьки  або особи , що їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки дітей дошкільного віку, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

3.4. Учні  мають право на:

- доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, допрофільної підготовки, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування НВК;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні  зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, його Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку НВК;

- брати участь у різних видах трудової діяльності. Що не заборонено чинним законодавством;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.8. Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє  виконувати професійні обов’язки.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Педагогічні працівники НВК мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів НВК та інших органів самоврядування НВК, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву НВК і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність НВК, здійснюється лише за їх згодою.

3.11. Педагогічні працівники НВК зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора НВК;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освітою;
- вести відповідну документацію;

- брати участь у роботі педагогічної рад.

 

3.12. У НВК обов’язково проводиться  атестація педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.14. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку НВК.

3.15. Батьки учнів, вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності НВК;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною дошкільної, загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту НВК; - поважати честь і гідність дитини та працівників НВК;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, НВК може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- керувати учнівськими об'єднаними за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

 

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.19. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту НВК, виконувати накази та розпорядження директора НВК, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

4.УПРАВЛІННЯ НВК


4.1. Управління НВК здійснюється  відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації.

4.2. Керівник НВК  призначається наказом відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво здійснює директор, який є  громадянином України,  має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому МОН України, має організаторські здібності, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків згідно чинного законодавства.

Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації згідно із чинним законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

4.3.  Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори його колективу, які скликаються не менше, ніж один раз в рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників НВК - зборами трудового колективу;

учнів НВК (школи другого ступеня) - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчально-виховного комплексу 10 , учнів 10, батьків і представників громадськості 10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації.

    Загальні збори:

обирають раду, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 

 

 

заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників, інших педагогічних працівників.

4.4. У період між загальними зборами діє рада НВК.

4.4.1. Метою діяльності ради є:                               

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління;

розширення колегіальних форм управління;

4.3.2. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання , батьків і громадськості.

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.3. Рада НВК діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;   

-  дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.                                  

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.           

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, відділом освіти  Вінницької районної державної адміністрації, а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.  У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості.        

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.     

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

 

 

4.4.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.                 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.       

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.5. Рада НВК:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільності навчання , вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;       - затверджує режим роботи  НВК;    

- сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи  її доцільність

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів

-  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;       

 - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідального органу управління освітою пропозиції  щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;  

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх заміняють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;  розподіляє і контролює

 

 

кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;  

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;       

- сприяє педагогічній  освіті  батьків;

- сприяє  сповненню  бібліотечного  фонду  та  передплаті  періодичних  видань;

- розглядає  питання здобуття  обов’язкової  загальної  середньої  освіти учнями ;

- організовує  громадський  контроль  за харчуванням  і методичним  обслуговуванням  учнів ; 

- розглядає  звернення  учасників  навчально – виховного   процесу  з питань роботи НВК ;

- вносить пропозиції  щодо  морального  і матеріального  заохочення  учасників  навчального - виховного   процесу;

- може створювати  постійні  або   тимчасові  комісії  з окремих напрямків роботи.     

  Склад  комісій  та зміст  їх  роботи  визначаються радою.

4.5. При НВК  за рішенням  загальних зборів  може створюватися  і діяти  піклувальна  рада.     

4.6. Метою діяльності  піклувальної   ради є  забезпечення  доступності загальної  середньої освіти   для всіх громадян, задоволення  освітніх потреб  особи,  залучення широкої  громадськості  до вирішення  проблем  навчання  і виховання.

4.6.1. Основними  завданнями  піклувальної  ради є: 

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти ;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі ; 

- зміцнення навчально – виробничої, наукової, матеріально – технічної, культурно – спортивної корекційно-відновної, лікувально – оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників ;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання; 

- запобігання дитячій бездоглядності;  

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.6.2. Піклувальна рада формується у складі ІІ осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів окремих громадян, у тому числі іноземних.

 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

 Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. 

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:  

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;  

- самоврядування;   

- колегіальності ухвалення рішень;  

- добровільності і рівноправності членства;  

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.  Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.     

Рішення піклувальної ради в 7 – денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.    

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.          

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;   

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;                - визначає функції заступника, секретаря та інших членів;                     

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.   

      Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право: 

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;                                 

- залучати додаткові джерела фінансування НВК;           

 

 

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;   

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів; 

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК,  з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;  

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;        

4.7. Директор НВК:    

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;   

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; 

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;    створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;  

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходження працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;                 

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації. 

4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується  начальником відділу освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

 

 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

   Тарифікація, штатний  розпис  НВК розробляється  відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації  на підставі Типових штатних нормативів  загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України від 06.12.2010 року № 1205.

4.9. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.  

Головою педагогічної  ради є директор  навчального закладу.

4.10. Педагогічна рада  розглядає питання:

- удосконалення  і методичного  забезпечення  навчально – виховного  процесу, планування та  режиму  роботи  НВК;

- переведення  учнів до наступних класів і їх  випуску,  видачі   документів  про відповідний  рівень освіти, нагородження  за досягнення  у навчанні ; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку  їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально- виховний  процес  досягнень  науки  і передового  педагогічного досвіду ;

- морально  та матеріально  заохочення  учнів  та працівників  НВК;

4.11. Робота  педагогічної ради  планується  в довільній формі  відповідно  до потреб  НВК. Кількість засідань  педагогічної  ради  визначається  їх  доцільною, але не може  бути менше  чотирьох раз на рік.

Члени педагогічної  ради  мають  право  виносити  на її розгляд  актуальні питання  навчально- виховного процесу.

4.12. У навчальному закладі  можуть  створюватись  учнівські  та вчительські громадські  організації, що діють  відповідно  до чинного законодавства  України.

 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально – технічна  база  НВК  включає  будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ Вінницького району та знаходяться в безоплатному постійному користуванні відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації. Операції  з майном проводяться з дозволу  Засновника.                                              

5.2. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3.  Відповідно  до рішення  Вінницької ради  народних  депутатів  від 22 серпня 1980 р. Б№000561 навчальний заклад  має земельну ділянку, де  розміщується  спортивний майданчик ,  зона відпочинку,  господарські  будівлі  тощо.

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК  здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:  

- кошти загального та спеціального фонду районного бюджету;

-  кошти   освітньої субвенції із державного бюджету;

- кошти, отримані за надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями;   

- доходи від господарської діяльності, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела фінансово-господарської діяльності незаборонені чинним законодавством.

6.3. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

 

8.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють МОН України, Державна інспекція навчальних закладів та відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації..

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН молоді і спорту України.

 

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

9.1.  Зміни та доповнення  до Статуту  вносяться за рішенням Засновника.

 

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК  приймає засновник.   Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу  та перетворення відповідно до чинного законодавства України, у встановленому порядку.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

10.2.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників згідно чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 

 

                  ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В статуті пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою двадцять дві сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення освітньої програми

 

Освітня програма передбачає:

-     формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності

дитини;

-      виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-   утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

-         для 1-2 класів –  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  Р.Б.Шияна, затвердженою наказом  МОН України №268 від 21.03.2018 

-         для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407;

-         для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів з українською мовою навчання, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №405;

-         для 10 класу -  за Типовою освітньою програмою закладів загальної

         середньої освіти для 10-11 класів затвердженою наказом МОН України

         від  20.04.2018 № 408.

 

 

Ключові компетентності

Досягнення мети, тим самим призначення закладу, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Наскрізні лінії

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

-         читання з розумінням;

-         уміння висловлювати власну думку усно і письмово;

-         критичне та системне мислення;

-         здатність логічно обґрунтовувати позицію;

-         творчість;

-         ініціативність;

-         вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми,

-         здатність співпрацювати з іншими людьми.

     Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.Вони є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

          Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

          1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

          2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

         3.  Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

 

ІІ. Пояснювальна записка

 

Особливості організації освітнього процесу.

Початкова школа

 

    Робочий навчальний план комунального закладу Мізяківсько-Хутірського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу на 2019-2020 н.р. складено відповідно до Методичних рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2019-2020 н.р. а саме:

-         для 1-2 класів  –  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  Р.Б.Шияна, затвердженою наказом  МОН України  №268 від 21.03.2018; 

-         для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №407, за п’ятиденним робочим тижнем.

Вивчення української мови в 1-2 класах:

- українська мова – 5 годин;

- українська мова в інтегрованому курсі – 2 години,

Інтегрований курс «Я досліджую світ» – 7 годин у 1 класі, 8 годин у 2 класі.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у  4 класі буде проводитись додатково 1 година для покращення знань з української мови.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 

 

Основна школа

 

Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 за п’ятиденним робочим тижнем.

У 5-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8 та 9 класах буде читатися інтегрований курс «Мистецтво».

У 6 класі буде проводитись факультативний курс «Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології», з  метою засвоєння учнями знань про основні морфологічні одиниці та їх функції в мовленні; формування умінь та навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів (Програма факультативного курсу з української мови та літератури, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 № 221/12-Г-551), автори Тетяна Гнаткович, Олеся Калинич).

          У 8 класі буде проводитись факультативний курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» за програмою факультативного курсу з української мови та літератури, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 № 221/12-Г-551), автор Тетяна Гнаткович. Основна мета даного курсу  засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні; формування умінь і навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів; збагачення синтаксичної будови мовлення школярів.

У 9 класі буде проводитись факультативний курс «Синтаксис складного речення» за програмою факультативного курсу з української мови та літератури, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 № 221/12-Г-551), автор Тетяна Гнаткович. Основна мета факультативного курсу полягає в поглибленні знань про синтаксис складних речень, їх будову, семантику, синонімію, інтонаційні, пунктуаційні й стилістичні особливості, у формуванні вмінь і навичок конструювання різноманітних синтаксичних конструкцій й використання їх в усній і писемній формах у різних мовних стилях і жанрах.

Завдяки введенню цих факультативних  курсів за вибором плануємо покращити знання учнів із даних предметів, добитися кращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та  підготувати  учнів старших класів  до самостійного життя, сформувавши ключові компетенції, підготувавши їх до визначення професій.

У 8, 9 класах буде проводитись курс за вибором «Основи захисту Вітчизни» для учнів 8-9 класів,  який спрямований на ознайомлення з основами військової справи, засобами особистого захисту, правилами надання першої медичної допомоги (Програма курсу схвалена МОН України для використання в навчальних закладах (протокол №4 від 13.11.2014 р.)).

 

Старша школа

          Навчальні плани школи ІІІ ступеня складені для 10 класу за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 10-11 класів затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408.

Навчальний план охоплює інваріантну частину, сформовану на державному рівні.  Додаткові години виділені:

-          на профільні предмети:

              українську мову – 2 години,  українську літературу – 2 години;

-         на окремі базові предмети:

             біологію – 1 година;

             математику – 1 година;

             англійську мову – 1 година.

ІІІ. Загальні положення

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови, трудового навчання не здійснюється, а при вивченні  інформатики у 5,6,7,8, 9,11 класах здійснюється  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)  компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

 

 

ІV. Структура 2018-2019 навчального року

 

1. Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2019 року святом – День знань – і закінчиться не пізніше 1 липня 2020 року.

 

2. Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 27 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

 

3.Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-11 класів проводяться канікули:

осінні - з 28 жовтня  по 01 листопада 2019 року;

- зимові - з 30 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року;

- весняні – з 23 березня по 27 березня 2020 року.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Навчальні плани

 

 

Навчальний план

початкової школи  (1- 2 класи) з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

 

(за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  Р.Б.Шияна)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Разом

Українська мова

5

5

10

Іноземна мова

2

3

5

Математика

3

3

6

Я досліджую світ

7

8

15

Мистецтво

2

2

4

Фізична культура

3

3

6

Усього

19+3

21+3

40+6

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

 

 

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

42

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22

24

46

 

 

 

Навчальний план
для
3-4 класів з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

 

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №407)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

3

4

Разом

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7+1

14+1

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2

2

4

 

Математика

Математика

4

4

8

 

Природознавство

Природознавство

2

2

4

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

 

Мистецтво

Мистецтво: музичне мистецтво,

образотворче мистецтво

1

1

2

 

 

 

1

1

2

 

Технології

Трудове навчання

1

1

2

 

Сходинки до інформатики

1

1

2

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

2

 

Фізична культура

3

3

6

 

Усього

 

21+3

22+3

43+6

 

Варіативна частина

 

Всього додаткових годин

-

-

-

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

23

23

46

 

 

Всього:

 

24

 

25

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

для 5-9 класів

на 2019-2020 навчальний рік

 

(відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів з українською мовою навчання, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №405)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

Всього

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

 

Іноземна мова

3

3

3

3

3

15

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Образотворче

мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Мистецтво

-

-

-

1

1

2

 

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

 

Алгебра

-

-

2

2

2

6

 

Геометрія

-

-

2

2

2

6

 

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

 

Біологія

-

2

2

2

2

8

 

Географія

-

2

2

2

1,5

7,5

 

Фізика

-

-

2

2

3

7

 

Хімія

-

-

1,5

2

2

5,5

 

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

 

Інформатика

1

1

1

2

2

7

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

 

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

136,5+15

 

Основи Захисту Вітчизни

-

-

-

0,5

0,5

1

 

Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології

-

1

-

-

-

1

 

Синтаксис простого та простого ускладненого речення

-

-

-

1

-

1

 

Синтаксис складного речення

-

-

-

-

1

1

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

1

-

1,5

1,5

4

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

157

 

Всього

23,5+3

27,5+3

28+3

30+3

31,5+3

140,5 +15

 

 

 

 

 

Навчальний план

за курс повної загальної середньої освіти

на 2019-2020 навчальний рік

 

(відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для 10-11 класів затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408)

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети

27

Українська мова

2+2

Українська  література

2+2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

2+1

Історія України 

1,5+1

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2+1

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика;

Технології

 

1,5

1,5

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

.

 

 

 

Директор                                                                                            О.А.Гавура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В освітній програмі пронумеровано, прошнуровано і скріплено  печаткою

 

                   _________________________________________________ сторінок

(прописом)

 

 

 

 

 

           М.П.   Директор                                                                            О.А.Гавура

 

                 

 

«_____»_____________________ 20___ р.